№01605-2020-0018 “Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група, за нуждите на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД”, открита с Решение №20/06.03.2020 г. на Управителя и Прокуриста на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, публикувана в Регистъра на обществени поръчки към АОП с посочения по-горе уникален номер на 09.03.2020г.

09.03.2020 • Процедури по ЗОП

Прогнозна стойност:
До 34 564 400.00 лв. без ДДС
Краен срок за получаване на оферти:
10.04.2020г.,16:45 часа

09.03.2020 г.

Решение за откриване на процедурата № 20/06.03.2020 г.;

Обявление за поръчка – комунални услуги;

11.03.2020 г.

Документация за участие:

Условия за участие в открита процедура по реда на ЗОП и указания за подготовка на офертата

Техническа спецификация за „Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група, за нуждите на „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД”

Методика за оценка и класиране на офертите

Проект на договор

ПРИЛОЖЕНИЯ-ОБРАЗЦИ:

Приложение №1 - Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/ в електронен вид /еЕЕДОП/ - за преглед и за компютърна обработка

Приложения № 2 - Образец на „Техническо предложение”

Приложения № 3 - Образец на „Ценово предложение”

14.04.2020 г.

Съобщение

23.04.2020г.

”Доклад на Комисията по чл.103, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.60 от ППЗОП”

„Решение №18./23.04.2020г. на Управителя и Прокуриста на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществената поръчка

04.05.2020 г.

„Информация при производство по обжалване изх. No 03-10-98/04.05.2020 г.”

01.07.2020 г.
„Решение № 10/01.07.2020г. за прекратяване на открита процедура по ЗОП”

29. 10.2020 г.

Обявление за възложена поръчка-комунални услуги /прекратяване на процедурата/ , изпратено за публикуване в РОП на АОП и ОВ на ЕС на 26.10.2020г.