№ 01605-2018-0006 „Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група, за нуждите на „БДЖ-Пътнически превози”ЕООД за период от една година”, открита с Решение № 9/13.04.2018 г. на Управителя на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД, публикувана в Регистъра на обществените поръчки към АОП с посочения по-горе уникален номер на 16.04.2018 г.

16.04.2018 • Процедури по ЗОП


16.04.2018 г.

Решение №9/13.04.2018 г. за откриване на процедурата

Обявление за поръчка – комунални услуги

17.04.2018 г.

Документация за участие:

Условия за участие в открита процедура по реда на ЗОП и указания за подготовка на офертата;

Техническа спецификация по обособена позиция №1- „Избор на доставчик на електрическа енергия за влакова работа и координатор на балансираща група, за нуждите на „БДЖ-Пътнически превози”ЕООД;

Техническа спецификация по обособена позиция №2 - „Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за обектите на „БДЖ-Пътнически превози”ЕООД, присъединени на нива средно и ниско напрежение”

Проект на договор

Приложения – образци:

Образец - Приложение №1 - Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/ в електронен вид /еЕЕДОП/ - за преглед и за компютърна обработка;

Образци на документи от Приложение №2.1 до Приложение №7

11.05.2018 г.

Съобщение изх. №35-00-162/11.05.2018 г.

20.06.2018 г.

Съобщение за удължаване на срока за получаване на оферти за участие № 03-10-142/20.06.2018г. 

Разяснение изх. №35-00-163/20.06.2018 г.

25.06.2018 г.

Решение №5/20.06.2018 г. за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

17.07.2018 г.

Протокол №1/04.07.2018 г.

06.08.2018 г.

Съобщение 

24.08.2018 г.

Доклад на Комисията по чл.103, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.60 от ППЗОП

Решение № 26/24.08.2018 г. за класиране на участниците и определяне на изпълнител по всяка една обособена позиция

20.11.2018 г.

Решение № 13/20.11.2018 г. за изменение на влязло в сила Решение №26/24.08.2018 г. на Управителя на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за класиране на участниците и определяне на изпълнител по  всяка една от обособените позиции  на обществената поръчка 

30.11.2018 г.

Решение №10/30.11.2018 г. за прекратяване на процедура на възлагане на обществена поръчка по обособени позиции №1 и №2

14.12.2018 г.

Обявление за възложена поръчка – комунални услуги /прекратяване на обществената поръчка за обособени позиции №1 и №2/, изпратено за публикуване в РОП на АОП и ОВЕС на дата 12.12.2018 г.