№01605-2019-0035 ”Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група, за обектите на „БДЖ-Пътнически превози”ЕООД, присъединени на нива средно и ниско напрежение за период от 12 месеца”. Открита процедура по ЗОП, открита с Решение № 43/09.12.2019 г. на Управителя на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД, публикувана в Регистъра на обществените поръчки към АОП с посочения по-горе уникален номер на 12.12.2019 г.

12.12.2019 • Процедури по ЗОП

Прогнозна стойност:
1 324 748,16 лв. без ДДС
Краен срок за получаване на оферти:
03.01.2019 г. 16:45 часа

12.12.2019 г.

Решение №43/09.12.2019 г. за откриване на процедурата

Обявление за поръчка – комунални услуги

13.12.2019 г.

Документация за участие:

Условия за участие в открита...

12.12.2019 г.

Решение №43/09.12.2019 г. за откриване на процедурата

Обявление за поръчка – комунални услуги

13.12.2019 г.

Документация за участие:

Условия за участие в открита процедура по реда на ЗОП и указания за подготовка на офертата

Техническа спецификация за „Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за обектите на „БДЖ-Пътнически превози”ЕООД, присъединени на нива средно и ниско напрежение за период от 12 месеца”

Проект на договор

Приложения - образци:

Приложение №1 - Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/ в електронен вид /еЕЕДОП/ - за преглед и за компютърна обработка

Приложение № 2 - Образец на „Техническо предложение

Приложение № 3 - Образец на „Ценово предложение

29.01.2020 г.

Протокол №1/07.01.2020 г.

14.02.2020 г.

Съобщение

24.02.2020 г.

Доклад на Комисията по чл.103, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.60 от ППЗОП

Решение №9/24.02.2020 г. на Управителя и Прокуриста на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществената поръчка

15.04.2020 г.

Обявление за възложена поръчка – комунални услуги, изпратено за публикуване в РОП на АОП и в ОВ на ЕС на 14.04.2020 г.

Договор №93/30.03.2020 г.