“Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група, за обектите на "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД присъединени на нива средно и ниско напрежение”, открита процедура по ЗОП, открита с Решение №25/13.04.2016 г. на Управителя на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД. Публикувана в регистъра на АОП под уникален № 01605-2016-0019 на 13.04.2016г.

13.04.2016 • Процедури по ЗОП