9069725 Обява за събиране на оферти по реда на Глава двадесет и шеста от ЗОП с предмет: „Избор на изпълнител за изготвяне на технически характеристики и документация за провеждане на обществена поръчка за закупуване на 41 броя нови мотрисни влака за нуждите на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД”.

27.10.2017 • Събиране на оферти с обява или покана до определени лица