9056503 „Избор на независими оценители за изготвяне на оценки за определяне справедлива стойност на Дълготрайни материални активи (ДМА) „транспортни средства” (вагони и локомотиви) и „земи”, собственост на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, към дата 01.01.2016 г., с определяне и на остатъчния полезен живот на ДМА „транспортни средства”. Обявата е публикувана с посочения номер в регистъра „Информация за обяви” към АОП на 13.09.2016

13.09.2016 • Събиране на оферти с обява или покана до определени лица


 1. Информация за Обявата
 2. Обява за обществена поръчка

Приложения към обявата:

 1. Техническо задание и спецификация за обособени позиции № 1, № 2 и № 3 - Приложения № 1, № 2 и № 3.
 2. Данни за участника – Приложение № 4;
 3. Техническо предложениe - Обособена позиция № 1 - Приложение 5;
 4. Техническо предложение - Обособена позиция № 2 - Приложение 6;
 5. Техническо предложение - Обособена позиция № 3 - Приложение 7;
 6. Ценово предложение - Обособена позиция № 1 - Приложение 8;
 7. Ценово предложение - Обособена позиция № 2 - Приложение 9;
 8. Ценово предложение - Обособена позиция № 3 - Приложение 10;
 9. Проект на договор за възлагане изготвянето на оценка за обособена позиция № 1 – Приложение № 11;
 10. Проект на договор за възлагане изготвянето на оценка за обособена позиция № 2 – Приложение № 12;
 11. Проект на договор за възлагане изготвянето на оценка за обособена позиция № 3 – Приложение № 13;
 12. Декларация по чл.97, ал.5 за обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-5 от ЗОП - Приложение № 14;
 13. Декларация по чл.97, ал.5 за обстоятелствата по чл.54, ал.1, т. 1,2,7 от ЗОП - Приложение № 15;
 14. Декларация по закона за икономическите и финансови отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици - Приложение № 16.
10.10.2016г.

Протокол по чл. 97, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки /ППЗОП/

 27.10.2016г.

Договор № 236/27.10.2016 г.

05.12.2016г.

Договор № 286/05.12.2016 г.

09.12.2016г

Договор № 289/09.12.2016 г.