Избор на оператор за изработване и доставка на ваучери за безплатна храна по смисъла на Наредба №11 от 21.12.2005 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея, за правоимащия персонал, работещ при специфичен характер и специфична организация на труда на „БДЖ-Пътнически превози”ЕООД за eдна година”.Процедурата се провежда на основание чл.103, ал.2, т.10 от ЗОП, въз основа на сключено рамково споразумение № 190/16.11.2015 г. Процедурата на договаряне без обявление по ЗОП е открита с Решение №32/21.12.2015 г. на Управителя на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД и е публикувана в Регистъра на обществените поръчки към АОП с уникален номер 01605-2015-0028, на сайта й с дата: 21.12.2015 г.

21.12.2015 • Процедури по ЗОП