Избор на оператор за изработване и доставка на ваучери за храна за персонала от „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД за период от една година.” Процедурата се провежда на основание чл.103, ал.2, т.10 от ЗОП, въз основа на сключено рамково споразумение № 114/27.07.2015 г. Процедурата на договаряне без обявление по ЗОП е открита с Решение № 17/20.08.2015 г. на Управителя на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД и е публикувана в Регистъра на обществените поръчки към АОП с уникален номер 01605-2015-0014, на сайта им с дата: 20.08.2015 г.

20.08.2015 • Процедури по ЗОП