№01605-2020-0029 „Изграждане на площадков газопровод, газови табла и отоплителни инсталации на природен газ в битова сграда, администрация и работилници към Ремонтен цех във Вагонно депо Надежда”. Процедура чрез публично състезание по реда на ЗОП, открита с Решение № 36/03.06.2020г. на Управителя и Прокуриста на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, публикувана в Регистъра на обществени поръчки към АОП с посочения по-горе уникален номер на 03.06.20

03.06.2020 • Процедури по ЗОП

Прогнозна стойност:
312 889.49 лв. без ДДС
Краен срок за получаване на оферти:
03.07.2020г.,16:45 часа

03.06.2020 г.

1. Решение за откриване на процедурата № 36/03.06.2020 г.

2. Обявление за поръчка – комунални услуги

3. Условия за участие в публично състезание по реда на ЗОП и указания за подготовка на офертата

4. Технически изисквания за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на площадков газопровод, газови табла и отоплителни инсталации на природен газ в битова сграда, администрация и работилници към Ремонтен цех във Вагонно депо Надежда”, собственост на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД

5. Методика за оценка на офертите

6. Проект на договор

ПРИЛОЖЕНИЯ ОБРАЗЦИ

31.07.2020 г.

Протокол №1/06.07.2020г.

12.10.2020 г.

Съобщение

21.10.2020 г.

Доклад на Комисията по чл.103, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.60 от ППЗОП

Решение №17/21.10.2020г. на Управителя и Прокуриста на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка

09.11.2020 г.

Обявление за възложена поръчка – комунални услуги /прекратяване на процедурата/