№01605-2020-0029 „Изграждане на площадков газопровод, газови табла и отоплителни инсталации на природен газ в битова сграда, администрация и работилници към Ремонтен цех във Вагонно депо Надежда”. Процедура чрез публично състезание по реда на ЗОП, открита с Решение № 36/03.06.2020г. на Управителя и Прокуриста на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, публикувана в Регистъра на обществени поръчки към АОП с посочения по-горе уникален номер на 03.06.20

03.06.2020 • Процедури по ЗОП

Прогнозна стойност:
312 889.49 лв. без ДДС
Краен срок за получаване на оферти:
03.07.2020г.,16:45 часа