№ 01605-2017-0032 „Изработване и доставка на корекционни очила за работещите с видеодисплеи от системата на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД с предварително извършване на медицински преглед от лекар – офталмолог”. Процедура публично състезание по ЗОП, открита с Решение №39/29.11.2017 г. на Управителя на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, публикувана в Регистъра на обществени поръчки към АОП с посочения по-горе уникален номер на 29.11.2017г.

29.11.2017 • Процедури по ЗОП


„Решение №39/29.11.2017 г. за откриване на процедурата”

„Обявление за поръчка – комунални услуги”
 

Документация за участие:

„Условия за участие в публично състезание по реда на ЗОП и указания за подготовка на офертата”

„Технически изисквания за изработване и доставка на корекционни очила за работещите с видеодисплеи от системата на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД с предварително извършване на медицински преглед от лекар – офталмолог през 2017г.” 

„Методика за оценяване на офертите за обществена поръчка с предмет: „Изработване и доставка на корекционни очила за работещите с видеодисплеи от системата на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД с предварително извършване на медицински преглед от лекар – офталмолог” през 2017г.”    

„Проект на договор”   

„Образци на документи”

19.01.2018 г.

„СЪОБЩЕНИЕ”

14.02.2018г.
„Протокол по чл.181, ал.4 от ЗОП за извършване на подбор на участниците, разглеждането, оценка и класирането на офертите ”


„Решение №3/14.02.2018г. на Управителя на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществената поръчка”

30.05.2018г.

Обявление за възложена поръчка – комунални услуги 

Договор №92/15.05.2018г.

26.10.2018

Информация за приключен договор