№01605-2020-0026 „Извършване на модернизация на дизел-хидравлични локомотиви, серия 77000, собственост на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД“. Процедура на договаряне с предварителна покана за участие по реда на ЗОП, открита с Решение № 33/12.05.2020 г. на Управителя и Прокуриста на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, публикувана в Регистъра на обществени поръчки към АОП с посочения по-горе уникален номер на 15.05.2020г.

15.05.2020 • Процедури по ЗОП

Прогнозна стойност:
4 029 010.00 лв. без ДДС
Краен срок за получаване на оферти:
11.06.2020г.,16:45 часа

15.05.2020 г.

1. Решение за откриване на процедурата № 33/12.05.2020 г.

2. Обявление за поръчка – комунални услуги

3. Условия за участие в процедура на договаряне с предварителна покана за участие по реда на ЗОП и указания за подготовка на заявлението и офертата

4. Технически изисквания за „Извършване на модернизация на дизел-хидравлични локомотиви, серия 77000, собственост на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД“

5. Нормативни документи на „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД, определящи правилата, обема, реда и граничните стойности на контролируемите параметри при извършване на модернизация на дизел-хидравлични локомотиви, серия 77000, собственост на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД

6. Проект на договор

ПРИЛОЖЕНИЯ ОБРАЗЦИ:

І.Приложения към заявлението

1. Приложение № 1 - Образец на „Заявление”

2. Приложение № 2 - Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/ в електронен вид /еЕЕДОП/ - за преглед и за компютърна обработка

3. Приложение № 2.1 – Образец на декларация по чл.41 от ППЗОП

ІІ.Приложения към Първоначалната оферта

4. Приложения № 3 - Образец на „Техническо предложение”

5. Приложения № 4 - Образец на „Първоначално ценово предложение”

6. Приложение № 5 – Образец на декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС

7. Приложение № 6 – Образец на декларация по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

04.06.2020 г.

Разяснения изх.№35-00-331/04.06.2020г.

25.06.2020 г.

Протокол №1 от 12.06.2020г.

22.07.2020 г.

Протокол №2/07.07.2020г.

Решение № 4/22.07.2020г. на Управителя и Прокуриста на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за предварителен подбор на кандидатите в процедура на договаряне с предварителна покана за участие по реда на ЗОП

04.08.2020 г.

Покана за представяне на първоначална оферта и участие в преговори № 03-37-110/04.08.2020г.

26.08.2020 г.

Доклад по чл.103, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.67, ал.6 от ППЗОП

Решение № 34/26.08.2020г. на Управителя и Прокуриста на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществената поръчка

19.10.2020 г.

Обявление за възложена поръчка – комунални услуги

Договор № 235/24.09.2020г.