Извършване на абонаментна планова техническа поддръжка, експлоатационни прегледи и извънпланова техническа поддръжка (РН) на модернизираните електрически локомотиви серия 46200 и на модернизираните електрически локомотиви серия 44 в експлоатация за „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД, за двугодишен период", открита процедура по ЗОП, открита с Решение № 31/10.12.2015 г. на Управителя на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД. Решението и обявлението са публикувани под уникален № 01605-2015-0026 в Регистъра на обществените поръчки към АОП, публикувани на сайта им на дата 10.12.2015 г.

10.12.2015 • Процедури по ЗОП