№ 01605-2019-0007 „Извършване на капитален ремонт и преустройство на 10 броя електрически локомотиви, извън експлоатация серии 44000 и 45000 /68Е/, с номера № 44 070, 45 085, 44 087, 44 150, 45 157, 45 160, 44 190, 45 204, 45 187, 45 205, собственост на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, за двугодишен период“. Открита процедура по ЗОП, открита с Решение №8/04.04.2019 г. на Управителя на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД, публикувана в Регистъра на обществените поръчки към АОП с посочения по-горе уникален номер на 08.04.2019 г.

08.04.2019 • Процедури по ЗОП


08.04.2019 г.

„Решение № 8/04.04.2019 г. за откриване на процедурата”

„Обявление за поръчка – комунални услуги”

09.04.2019 г.

Документация за участие:

„Условия за участие в открита процедура по реда на ЗОП и указания за подготовка на заявлението и офертата”

„Технически условия за „Извършване на капитален ремонт и преустройство на 10 броя електрически локомотиви, извън експлоатация серии 44000 и 45000 /68Е/, с номера № 44 070, 45 085, 44 087, 44 150, 45 157, 45 160, 44 190, 45 204, 45 187, 45 205, собственост на   „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, за двугодишен период” и нормативни документи, правилници, инструкции, предписания, протоколи и размерни карти на  „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД, посочени в раздел III и IV на Технически условия”

„Спецификация на нови части, възли и материали, определени за задължителна смяна при извършване на капиталните ремонти” на 10 броя електрически локомотиви серии 44000 и 45000, в допълнение на Правилник за заводски ремонт на електрически локомотиви серии 44000 и 45000 – ПЛС 127/05 и допълнени на основание техническото състояние на локомотивите”

„Методика за оценка на офертите”

„Проект на договор”

Приложения - образци:

„Образец - Приложение № 1 – Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/ в електронен вид /еЕЕДОП/ -  за преглед и за компютърна обработка”

„Образец Приложение № 2 – Образец на „Техническо предложение””

„Образец Приложение № 3 – Образец на „Ценово предложение””

16.04.2019 г.

 Разяснения изх.№34-00-83/16.04.2019 г.

.

07.05.2019 г.

„Решение №6/03.05.2019 г. на Управителя на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация”, изпратено за публикуване в РОП на АОП и ОВ на ЕС на дата 03.05.2019 г

07.05.2019 г.

Разяснения изх.№35-00-219/07.05.2019 г.

10.05.2019 г.

Разяснения изх.№35-00-224/10.05.2019 г.

20.05.2019 г.

Разяснения изх.№35-00-259/20.05.2019 г.

23.05.2019 г.
„Информация при производство по обжалване изх. No 34-00-121/23.05.2019 г.”

15.07.2019 г.

„Решение №7/10.07.2019 г. на Управителя на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация”, изпратено за публикуване в РОП на АОП и ОВ на ЕС на дата 10.07.2019 г.

24.07.2019 г.

Съобщение за удължаване на срока за получаване на  оферти за участие изх. №03-10-91/24.07.2019 г.

29.07.2019 г.

„Решение №8/24.07.2019 г. на Управителя на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация”, изпратено за публикуване в РОП на АОП и ОВ на ЕС на дата 24.07.2019 г.

22.08.2019 г.

Разяснения изх.№ 40-00-53/22.08.2019 г.

11.09.2019 г.

Протокол №1/03.09.2019 г.

12.11.2019 г.

​„СЪОБЩЕНИЕ”

05.12.2019 г.

 Доклад на Комисията по чл.106, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.60 от ППЗОП

 Решение №32/05.12.2019 г. на Управителя и Прокуриста на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществената поръчка

10.12.2019 г.

Съобщение по чл.43, ал.4 от ЗОП изх. № 03-24-61/10.12.2019 г.

22.01.2020 г.

Обявление за възложена поръчка – комунални услуги, изпратено за публикуване в РОП на АОП и в ОВ на ЕС на 20.01.2020 г.

Договор №285/23.12.2019 г.