№ 01605-2019-0027 „Извършване на капитален ремонт и преустройство на 10 броя електрически локомотиви от експлоатация, серии 44000 и 45000 /68Е/, собственост на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД за тригодишен период“, открита с Решение № 36/11.11.2019г. на Управителя на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД, публикувана в Регистъра на обществените поръчки към АОП с посочения по-горе уникален номер на 14.11.2019 г.

14.11.2019 • Процедури по ЗОП

Прогнозна стойност:
16 571 283.20 лв. без ДДС
Краен срок за получаване на оферти:
03.01.2020 г. 16:45 ч

14.11.2019 г.

Документация за участие:

1. Решение за откриване на процедурата № 36/11.11.2019г.

2. Обявление за обществената поръчка.

15.11.2019...

14.11.2019 г.

Документация за участие:

1. Решение за откриване на процедурата № 36/11.11.2019г.

2. Обявление за обществената поръчка.

15.11.2019 г.

Документация за участие:

3. Условия за участие в открита процедура по реда на ЗОП и указания за подготовка на заявлението и офертата;

4. Технически условия за „Извършване на капитален ремонт и преустройство на 10 броя електрически локомотиви от експлоатация, серии 44000 и 45000 /68Е/, собственост на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД за тригодишен период“ и нормативни документи, правилници, инструкции, предписания, протоколи и размерни карти на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД, посочени в раздел III и IV на Технически условия”;

5. „Спецификация на нови части, възли и материали, определени за задължителна смяна при извършване на капиталните ремонти” на 10 броя електрически локомотиви серии 44000 и 45000, в допълнение на Правилник за заводски ремонт на електрически локомотиви серии 44000 и 45000 – ПЛС 127/05 и допълнени на основание техническото състояние на локомотивите;

6. Методика за оценка на офертите;

7. Проект на договор;

8. Приложения към техническите условия за извършване на капитален ремонт;

ПРИЛОЖЕНИЯ ОБРАЗЦИ:

1. Приложение № 1 – Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/ в електронен вид /еЕЕДОП/ - за преглед и за компютърна обработка;

  1. . Приложения № 2 – Образец на „Техническо предложение”;

3. Приложения № 3 – Образец на „Ценово предложение”;

17.12.2019 г.

Разяснение Изх. № 35-00-689/17.12.2019г.

21.01.2020 г.

Протокол №1

07.02.2020 г.

СЪОБЩЕНИЕ

17.02.2020 г.

Доклад на Комисията по чл.103, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.60 от ППЗОП

Решение № 7/17.02.2020 г.на Управителя на „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществената поръчка;

11.05.2020 г

Обявление за възложена поръчка – комунални услуги

Договор №106/13.04.2020 г.