№ 01605-2018-0007 „Извършване на капитален ремонт на 30 броя електрически локомотива серия 44000 и 45000 собственост на "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД, за тригодишен период и извършване на планова техническа поддръжка до достигане на 225 000 км. пробег след извършен капитален ремонт.” Процедура на договаряне с предварителна покана за участие по ЗОП, открита с Решение №10/23.04.2018 г. на Управителя на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД, публикувана в Регистъра на обществените поръчки към АОП с посочения по-горе уникален номер на 25.04.2018 г.

25.04.2018 • Процедури по ЗОП


25.04.2018 г.

„Решение № 10/23.04.2018 г. за откриване на процедурата”

„Обявление за поръчка – комунални услуги”

Документация за участие:

„Условия за участие в процедура на договаряне с предварителна покана за участие по реда на ЗОП и указания за подготовка на заявлението и офертата”

„Технически условия за „Извършване на капитален ремонт на 30 броя електрически локомотива серии 44000 и 45000 собственост на „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД, за тригодишен период и извършване на извънгаранционна планова техническа поддръжка до достигане на 225 000 км. пробег след извършен капитален ремонт” и нормативни документи, правилници, инструкции, предписания, протоколи и измервателни карти на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД , посочени в раздел II и III на Технически условия”

„Спецификация на нови части, възли и материали за задължителна смяна при извършване на капиталните ремонти /КР/ на 30 броя електрически локомотиви серии 44000 и 45000, определени в Правилник за заводски ремонт на електрически локомотиви серии 44000 и 45000 - ПЛС 127/ 05 и допълнени на основание техническото състояние на локомотивите”

„Средни норми за разход на труд за извършване на основните ремонтни дейности при капи­тален ремонт /КР/ на електрически локомотиви серии 44000 и 45000, съгласно „Правилник за заводс­ки ремонт на електрически локомотиви серии 44000 и 45000” - ПЛС 127/ 05 г. и „Спецификация на нови части, възли и материали за задължителна смяна при извършване на капиталните ремонти /КР/ на 30 броя електрически локомотиви серии 44000 и 45000”, определени в Правилника ПЛС 127/05 и допълнени на основание техническото състояние на локомотивите”

„Методика за определяне на комплексна оценка на офертите”

„Проект на договор”

Приложения - образци:

„Образци на документи от Приложение №1 и от Приложение №3 до Приложение №7”

„Образец Приложение № 2 – Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/ в електронен вид /еЕЕДОП/ - за преглед и за компютърна обработка”

08.05.2018 г.
Разяснения изх.№03-10-110/08.05.2018 г.

14.05.2018 г.

„Решение № 4/09.05.2018 г. за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация, изпратено за публикуване до Службата за публикации на Европейския съюз на дата 09.05.2018 г.”

Променени документи от документацията за участие:

„Технически условия за „Извършване на капитален ремонт на 30 броя електрически локомотива серии 44000 и 45000 собственост на „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД, за тригодишен период и извършване на извънгаранционна планова техническа поддръжка до достигане на 225 000 км. пробег след извършен капитален ремонт”

„Проект на договор”

„Приложение №3 - Образец на Техническо предложение”

17.05.2018 г.

„Съобщение изх.№ 35-00-176/17.05.2018 г.”  

12.06.2018 г.

​„Информация при производство по обжалване” - изх.№ 03-10-129/12.06.2018 г.

27.07.2018 г.

„Решение № 8/24.07.2018 г. за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация”, изпратено за публикуване до Службата за публикации на Европейския съюз на дата 24.07.2018 г.

Разяснение изх. № 36-00-141/27.07.2018 г.

30.07.2018 г.

Разяснения изх. № 35-00-277/30.07.2018 г.

03.08.2018 г.

„Разяснение” изх.№ 35-00-284/03.08.2018 г.

„Информация при производство по обжалване” - изх.№ 03-10-160/03.08.2018 г.

02.04.2019 г.

​„Решение №5/02.04.2019 г. за прекратяване на процедурата за възлагане на обществената поръчка”

18.04.2019 г.

„Обявление за възложена поръчка – комунални услуги /прекратяване на процедурата/, изпратено за публикуване в АОП и ОВ на ЕС на 16.04.2019 г.”