№01605-2019-0023 „Извършване на планов среден ремонт на 47 броя пътнически вагона серии 1050 и 2150, за междурелсие 1435 мм, собственост на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за осемнадесет месечен период”, разделена на две обособени позиции. Открита процедура по ЗОП, открита с Решение № 30/03.10.2019 г. на Управителя на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, публикувана в Регистъра на обществени поръчки към АОП с посочения по-горе уникален номер на 07.10.2019г.

07.10.2019 • Процедури по ЗОП

Прогнозна стойност:
до 6 814 987.00 лв. без ДДС
Краен срок за получаване на оферти:
12.11.2019г.,16:45 часа

07.10.2019 г.

1. Решение №30/03.10.2019г. за откриване на процедурата

2. Обявление за поръчка – комунални услуги”

08.10.2019 г.

Документация за участие:

3....

07.10.2019 г.

1. Решение №30/03.10.2019г. за откриване на процедурата

2. Обявление за поръчка – комунални услуги”

08.10.2019 г.

Документация за участие:

3. Условия за участие в открита процедура по реда на ЗОП и указания за подготовка на офертата

4. Приложение №1 - Техническа спецификация за ремонт на пътнически вагони от серии 1050 и 2150

5. Приложение №2 - Пономерен списък на 47 броя пътнически вагона серии 1050 и 2150 за междурелсие 1435 мм. за среден ремонт;

6. Приложение №2А - Списък на 47 броя пътнически вагона серии 1050 и 2150 за междурелсие 1435 мм. за среден ремонт, разделени на две обособени позиции.

7. Приложение № 3 - Списък на липсващите и невъзстановими части.

8. Нормативни документи за ремонт на пътнически вагони от серии 1050 и 2150

9. Методика за оценка на офертите

10. Проект на договор

ПРИЛОЖЕНИЯ ОБРАЗЦИ

28.10.2019 г.

Разяснения №35-00-547/28.10.2019г.

18.11.2019 г.

Протокол №1/13.11.2019г.

27.11.2019 г.

Съобщение за отваряне и оповестяване на ценови предложени

17.01.2020 г.

Доклад на Комисията по чл.103, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.60 от ППЗОП

Решение №2/17.01.2020г. на Управителя и Прокуриста на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществената поръчка

25.03.2020 г.

Решение №5/25.03.2020 г. ЕООД за отмяна на решение за определяне на изпълнител и прекратяване на процедурата на Управителя и Прокуриста на „БДЖ-Пътнически превози”.v

04.05.2020 г.

Обявление за възложена поръчка – комунални услуги /прекратяване на обществена поръчка за обособени позиции №1 и №2/, изпратено за публикуване в РОП на АОП и в ОВ на ЕС на 30.04.2020г.