Обществена поръчка с предмет: №01605-2018-0003 „Извършване на планова техническа поддръжка (ТП, МПР и ГПР) и извънпланова техническа поддръжка (РН) на електрически локомотиви серия 46200 и електрически локомотиви 44001 и 44002, собственост на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД за тригодишен период”.Открита процедура по ЗОП, открита с Решение №4/12.02.2018г. на Управителя на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД, публикувана в Регистъра на обществени поръчки към АОП с посочения по-горе уникален номер на 14.02.2018г.

14.02.2018 • Процедури по ЗОП


„Решение №4/12.02.2018г. за откриване на процедурата”

„Обявление за поръчка – комунални услуги”

„Условия за участие в открита процедура по реда на ЗОП и указания за подготовка на офертата”

„Технически изисквания за изпълнение на обществена поръчка за услуга, с предмет: „Извършване на планова техническа поддръжка (ТП, МПР и ГПР) и извънпланова техническа поддръжка (РН) на електрически локомотиви серия 46200 и електрически локомотиви 44001 и 44002, собственост на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД за тригодишен период” – Приложение А и нормативни документи на „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД, визирани в раздел ІІІ от Технически изисквания

„Проект на договор”

„Образци на документи”

23.02.2018 г.

Разяснения изх. № 03-10-31/23.02.2018 г.

06.03.2018г.

Разяснения № 35-00-83/06.03.2018г.

22.03.2018г.

Съобщение за удължаване на срока за получаване на оферти за участие

26.03.2018г.

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

02.04.2018г.

  1. Съобщение относно предоставяне на Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в електронен вид – еЕЕДОП
  1. Образец на еЕЕДОП

09.05.2018г.

Доклад по чл.103, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.60 от ППЗОП

Решение №2/09.05.2018г. на Управителя на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за прекратяване на процедурата

12.06.2018 г.

Информация при производство по обжалване, рег. № 03-10-130/12.06.2018 г.

13.11.2018г.

Съобщение изх. № 34-00-196/13.11.2018г.

14.12.2018г.

Протокол №2 от 13.12.2018г.

08.01.2019г.

Съобщение 

14.01.2019г.

Доклад по чл.103, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.60 от ППЗОП

Решение №1/14.01.2019г. на Управителя на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за прекратяване на процедурата

09.08.2019г.

Съобщение 

16.08.2019г.

​Доклад на Комисията по чл.103, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.60 от ППЗОП

Решение №18/16.08.2019 г. за класиране на участника и определяне на изпълнител на обществената поръчка 

28.11.2019г.

Обявление за възложена поръчка – комунални услуги, изпратено за публикуване в РОП на АОП и ОВ на ЕС на 25.11.2019 г.

Договор №218/28.10.2019г.