№ 01605-2019-0015 „Извършване на подемен ремонт /ПР/ на 6 броя електрически локомотиви с №№ 44 109, 44 111, 44 126, 44 197, 45 113 и 45 199”, открита процедура по реда на ЗОП, открита с Решение №19/08.07.2019г. на Управителя на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, публикувана в Регистъра на обществени поръчки към АОП с посочения по-горе уникален номер на 11.07.2019г.

11.07.2019 • Процедури по ЗОП

Прогнозна стойност:
3 000 000.00 лв. без ДДС
Краен срок за получаване на оферти:
12.08.2019 г.

11.07.2019г.

1. „Решение №19/08.07.2019г. за откриване на процедурата”

2. „Обявление за поръчка – комунални услуги”

12.07.2019г.

Документация за участие:

3. „Условия за участие в открита процедура по реда на ЗОП и указания за подготовка на офертата”

4. „Технически условия към обществена поръчка с предмет: „Извършване на подемен ремонт /ПР/ на 6 броя електрически локомотиви с №№ 44 109, 44 111, 44 126, 44 197, 45 113  и 45 199”

5.„Нормативни документи /правилници, инструкции, предписания, методики, размерни карти свързани с ремонта на ТПС в „БДЖ-ПП”ЕООД/”

6. „Методика за оценка на офертите”

7. „Проект на договор”

8. „Образци на документи”

22.08.2019г.

 

Протокол №2/21.08.2019г.

27.08.2019г.

 “Събщение”

03.09.2019г.

 „Доклад по чл.103, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.60 от ППЗОП”

„Решение №22/03.09.2019г. на Управителя на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществената поръчка”

17.10.2019г.

„Обявление за възложена поръчка – комунални услуги”

„Договор №183/03.10.2019г.”