№ 01605-2019-0008 „Извършване на подемен ремонт /ПР/ на 7 броя електрически локомотива с №№ 44 117, 44 125, 44 144, 45 146, 44 120, 44 158 и 44 202”. Открита процедура по ЗОП, открита с Решение №9/04.04.2019г. на Управителя на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, публикувана в Регистъра на обществени поръчки към АОП с посочения по-горе уникален номер на 08.04.2019г.

08.04.2019 • Процедури по ЗОП


08.04.2019г.

“Решение № 9/04.04.2019г. за откриване на процедурата”

“Обявление за поръчка – комунални услуги”

09.04.2019г.

“Условия за участие в открита процедура по реда на ЗОП и указания за подготовка на офертата”

“Технически условия към обществена поръчка с предмет: „Извършване на подемен ремонт /ПР/ на 7 броя електрически локомотива с №№ 44 117, 44 125, 44 144, 45 146, 44 120, 44 158 и 44 202” 

“Методика за оценка на офертите” 

“Проект на договор” 

“Образци на документи”

03.05.2019г.

“Разяснения с изх. № 35-00-215/03.05.2019г.” 

07.05.2019г.

 “Решение №5/03.05.2019г. за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация”, изпратено за публикуване до Службата за публикации на Европейския съюз на 03.05.2019г.

10.05.2019г.

 “Разяснения с изх. № 35-00-227/10.05.2019г.” 

22.05.2019г.

“Информация при производство по обжалване, рег. № 03-10-69/22.05.2019г.” 

04.06.2019г.

“Информация при производство по обжалване, рег. № 34-00-129/04.06.2019г.

15.07.2019г.

“Събщение”

16.08.2019г.

Доклад на Комисията по чл.106, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.60 от ППЗОП

Решение №19/16.08.2019 г. за класиране на участника и определяне на изпълнител на обществената поръчка 

17.10.2019г.

„Обявление за възложена поръчка – комунални услуги”

„Договор №172/18.09.2019г.”