№ 01605-2017-0001 “Извършване на техническа поддръжка за 5-годишен период на дизелови мотрисни влакове серия 10 и електрически мотрисни влакове серии 30 и 31, собственост на "БДЖ-Пътнически Превози" ЕООД”. Процедура Договаряне с предварителна покана за участие по ЗОП, открита с Решение № 1/03.01.2017г. на Управителя на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, публикувана в Регистъра на обществени поръчки към АОП с посочения по-горе уникален номер на 06.01.2017г.

06.01.2017 • Процедури по ЗОП


Пазарни консултации на основание чл.29, ал.1 от ППЗОП

Документи за участие

1.Решение № 1 /03.01.2017г. за откриване на процедурата

2.Обявление за поръчка – комунални услуги

09.01.2017г.

3. Нормативни документи на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД

4. Документация за участие

17.01.2017г.

Информация при производство по обжалване

02.02.2017г.

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

03.02.2017г.

Разяснение изх.№35-00-20/03.02.2017г.

13.02.2017г.

1)“Разяснение изх.№35-00-68/13.02.2017г. ”

2 ) „Приложение №1 към Разяснение изх.№35-00-68/13.02.2017г. ”

20.02.2017 г.
„Разяснение изх.№35-00-68a/20.02.2017г.”

27.02.2017г.

Разяснение изх.№ 35-00-101/27.02.2017г.

11.01.2018г.

  1. Протокол №1/07.03.2017г.
  2. Протокол №2/10.04.2017г.
  3. Протокол №3/27.07.2017г
  4. Протокол №4/11.09.2017г.
  5. Протокол №5/10.10.2017г.
  6. Протокол №6/05.12.2017г.
  7. Протокол №7/06.12. и 07.12. 2017г.

02.03.2018г.

1. Протокол №8/14.02.2018г.

2. Протокол №9/19.02.2018г.

3. Решение №1/02.03.2018г. на Управителя на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за предварителен подбор на кандидатите в процедура на договаряне с предварителна покана за участие.

23.03.2018г.

Информация при производство по обжалване

17.05.2018г.

Уведомление изх.№34-00-95/17.05.2018г.

11.12.2018г.

Протокол №10 от 11.12.2018г.

19.12.2018г.

  1. Протокол №11 от 19.12.2018г.
  2. Решение № 2/19.12.2018г. на Управителя на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД за предварителен подбор на кандидатите в процедура на договаряне с предварителна покана за участие по ЗОП

11.02.2019г.

Информация при производство по обжалване

23.05.2019г.

Покана за участие № 03-10-70/23.05.2019г.

Покана за участие № 03-10-71/23.05.2019г.

22.11.2019г.

Доклад на основание чл.103, ал.3 от ЗОП във връзка с чл. 60 от ППЗОП с приложени протоколи към него

Решение № 31/22.11.2019г. на Управителя и Прокуриста на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществената поръчка

13.01.2020г.

Обявление за възложена поръчка – комунални услуги

Договор №279/17.12.2019г.

25.11.2021 г.

Допълнително споразумение от 02.11.2021 г. по дог.279/17.12.2019 г. с Алстом Транспорта С.А.