№ 01605-2020-0030 „Наем на 2 /два/ броя магистрални електрически локомотиви с локомотивна бригада (локомотивна тяга) за нуждите на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД. Процедура на договаряне без предварителна покана за участие по ЗОП, открита с Решение № 37/11.06.2020 г. на Управителя и на Прокуриста на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД, публикувана в Регистъра на обществените поръчки към АОП с посочения по-горе уникален номер на 11.06.2020 г.

11.06.2020 • Процедури по ЗОП

Прогнозна стойност:
1 620 000,00 лв. без ДДС
Краен срок за получаване на оферти:
22.06.2020 г. 16:45 часа

11.06.2020 г.

Решение № 37/11.06.2020 г. за откриване на процедурата

Покана за участие в процедурата изх.№03-10-139/11.06.2020 г.

Приложения към поканата за участие:

1. Приложение № 1 – Технически изисквания и условия към обществената поръчка с предмет: „Наем на 2 /два/ броя магистрални електрически локомотиви с локомотивна бригада (локомотивна тяга) за нуждите на „БДЖ–Пътнически превози” ЕООД;

2. Приложение № 2 – Единен европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП), за преглед и компютърна обработка;

3. Приложение №3 - Образец на Техническо предложение;;

4. Приложение № 4 – Образец на Ценово предложение;

5. Приложение № 5 – Проект на договор

26.06.2020 г.

Протокол №1/24.06.2020

06.07.2020 г.

1.”Доклад на Комисията по чл.67, ал.6 от ППЗОП”

2.„Решение № 28/06.07.2020г. на Управителя и Прокуриста на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществената поръчка”

24.08.2020 г.

Обявление за възложена поръчката – комунални услуги, изпратено за публикуване в РОП на АОП и в ОВ на ЕС на 21.08.2020 г.

Договор № 195/24.07.2020