№ 01605-2019-0037 „Наем на 8 /осем/ броя магистрални електрически локомотиви с локомотивна бригада (локомотивна тяга) за нуждите на „БДЖ–Пътнически превози” ЕООД, разделена на пет обособени позиции”. Открита процедура по ЗОП, открита с Решение №45/19.12.2019 г. на Управителя на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД, публикувана в Регистъра на обществените поръчки към АОП с посочения по-горе уникален номер на 23.12.2019 г.

23.12.2019 • Процедури по ЗОП

Прогнозна стойност:
6 480 000,00 лв. без ДДС
Краен срок за получаване на оферти:
03.01.2020 г. 16:45 часа
23.12.2019 г. Решение № 45/23.12.2019 г. за откриване на процедурата Обявление за поръчка – комунални услуги   27.12.2019 г. Документация за участие: Условия за участие в...

23.12.2019 г.

Решение № 45/23.12.2019 г. за откриване на процедурата

Обявление за поръчка – комунални услуги

 

27.12.2019 г.

Документация за участие:

Условия за участие в открита процедура по реда на  ЗОП и указания за подготовка на офертата;

Технически изисквания и условия  към обществената поръчка с предмет: „Наем на 8 /осем/ броя магистрални електрически локомотиви с локомотивна бригада (локомотивна тяга) за нуждите на „БДЖ–Пътнически превози” ЕООД, разделена на пет обособени позиции”;

Проект на договор

ПРИЛОЖЕНИЯ ОБРАЗЦИ:

Приложение №1 - Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/ в електронен вид /еЕЕДОП/ -  за преглед и за компютърна обработка;

Приложения № 2.1 ÷ № 2.5 - Образци на „Техническо предложение”, по обособени позиции от №1 до №5

Приложения № 3.1 ÷ № 3.5 - Образци  на „Ценово предложение”, по обособени позиции от №1 до №5

 

 06.01.2020 г.

Съобщение за удължаване на срока за получаване на оферти за участие  изх. №03-10-1/06.01.2020 г.

 

08.01.2020 г.

​Решение №1/06.01.2020 г. за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация, изпратено за публикуване до Службата за публикации на Европейския съюз на дата 06.01.2020 г.

 

14.01.2020 г.

​Протокол №1/13.01.2020 г.

 

22.01.2020 г. 

Съобщение

 

10.02.2020 г.

 

Доклад на Комисията по чл.103, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.60 от ППЗОП

 

Решение № 6/10.02.2020 г.  на Управителя и на Прокуриста на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за класиране на участници и определяне на изпълнител на обществена поръчка по обособена позиция №3;

Решение №1/10.02.2020 г. на Управителя и на Прокуриста на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за  прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка по обособени позиции №1, №2, №4 и №5

 

30.03.2020 г.

Обявление за възложена поръчка – комунални услуги /прекратяване на обществената поръчка за обособена позиция №1, №2, №4 и №5/, изпратено за публикуване в РОП на АОП и ОВ на ЕС на 26.03.2020 г.

Обявление за възложена поръчка – комунални услуги, изпратено за публикуване в РОП на АОП и в ОВ на ЕС на 26.03.2020 г. /за обособена позиция №3/

Договор №78/11.03.2020 г. за обособена позиция №3