9099116 „Наемане на стаи за нощувка на локомотивния и превозния персонал с три обособени позиции за гр. Драгоман, гр. Благоевград и гр. Хисаря”, за период от 01.07.2020г. до 31.12.2020г.” Информация за обявата е публикувана с посочения ID номер в Портала за обществени поръчки на Агенцията за обществени поръчки на 01.06.2020 г.

01.06.2020 • Събиране на оферти с обява или покана до определени лица

Прогнозна стойност:
до 25 116,00 лв. без ДДС
Краен срок за получаване на оферти:
11.06.2020 г.,16:45 часа

01.06.2020 г.

Информация за Обявата

Обява за обществена поръчка

Приложения към Обявата:

Приложение №1 – Технически изисквания за осигуряване на стаи за почивка за превозния и локомотивния персонал към „БДЖ – Пътнически превози” ;

Приложение №2 - Данни за участника;

Приложение №3 - Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 101, ал. 11 от ЗОП;

Приложение №4 – Декларация за съответствие с критериите за подбор;

Приложение №5 - Декларация по закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици;

Приложение № 6 - Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП;

Приложение № 7 – Декларация по чл. 69 от ЗПКОНПИ;

Приложение № 8 - Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП;

Приложение №9- Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 6 от ЗОП;

Приложения от №10.1 до 10.3 - Образец на техническо предложение

Приложения от №11.1 до 11.3 – Образец на ценово предложение

Приложение №12 – Проект на договор

30.06.2020 г.

Протокол по чл.192, ал.4 от ЗОП, утвърден от Управителя и Прокуриста на „БДЖ- Пътнически превози” ЕООД на 30.06.2020 г.

14.07.2020 г.

1.Договор №177/06.07.2020г.

2.Договор №178/07.07.2020г.

3.Договор №179/07.07.2020г.