№ 01605-2019-0021 „Охрана при транспортиране на ценни пратки /пари/, за нуждите на „БДЖ-Пътнически превози ЕООД за срок от три години”, съдържаща 3 /три/ обособени позиции. Открита процедура по ЗОП, открита с Решение №26/26.08.2019 г. на Управителя на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД, публикувана в Регистъра на обществените поръчки към АОП с посочения по-горе уникален номер на 29.08.2019 г.

29.08.2019 • Процедури по ЗОП

Прогнозна стойност:
1 277 640.00 лв. без ДДС
Краен срок за получаване на оферти:
30.09.2019 г. 16:45 часа
29.08.2019 г. Решение № 26/26.08.2019 г. за откриване на процедурата Обявление за поръчка – комунални услуги Документация за участие: Условия за участие в открита процедура по реда на...

29.08.2019 г.

Решение № 26/26.08.2019 г. за откриване на процедурата

Обявление за поръчка – комунални услуги

Документация за участие:

Условия за участие в открита процедура по реда на ЗОП и указания за подготовка на офертата;

Техническа спецификация и технически изисквания за „Охрана при транспортиране на ценни пратки /пари/ за нуждите на „БДЖ-Пътнически превози ЕООД за срок от три години”, с приложени към нея: Списък на обектите на Възложителя за транспортиране на ценни пратки /пари/ по обособена позиция № 1  – Приложение 1, Списък на обектите на Възложителя за транспортиране на ценни пратки /пари/ по обособена позиция № 2  – Приложение 2 и  Списък на обектите на Възложителя за транспортиране на ценни пратки /пари/ по обособена позиция № 3  – Приложение 3;

 Методика за определяне на комплексната оценка на офертите

Проект на договор

ПРИЛОЖЕНИЯ ОБРАЗЦИ:

Приложение №1 - Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/ в електронен вид /еЕЕДОП/ -  за преглед и за компютърна обработка;

Образци на документи - от приложение № 2.1 ÷ № 3.3

 

 

21.10.2019 г.

Съобщение

 

18.11.2019 г.

Доклад на Комисията по чл.103, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.60 от ППЗОП

Решение №29/18.11.2019 г. на Управителя на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за класиране на участниците и определяне на изпълнител по  всяка една от обособените  позиции на обществената поръчка

 

31.01.2020 г.

Обявление за възложена поръчка – комунални услуги, изпратено за публикуване  в РОП на АОП и в ОВ на ЕС на 29.01.2020 г.;

Договор №6 /07.01.2020 г. за обособени позиции №2 и №3;

Договор № 9/08.01.2020 г. за обособена позиция №1