Окончателна механична обработка на 80 бр. черни колела Ø920 „симетричен” тип и преокомплектовка на 40 бр. дискови колооси за талига Y32 с тях, с включени операции по окачествяване и ремонт на сп. дискове, предназначени за спални вагони WL 7071 на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД"", публичната покана е публикувана под номер 9048229 в Регистъра за публични покани към АОП на 27.11.15 г.

27.11.2015 • Публични покани


Публична покана

Приложения към публичната покана:

Приложение№1 - Общи технически условия 4 12/IV -" Ремонт на колооси чрез преокомплектоване

Приложение№2 - Общи технически условия 2 11/IV - "Производство и доставка на колела за товарни и пътнически вагони

Приложение№3 - Данни за участника

Приложение№4 - Образец на Техническо предложение

Приложение№5 - Образец на Ценово предложение

Приложение№6 -Проект на договор

Приложение№7 - Образец на декларация по закона за икономическите и финансови отношения с дружества,регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим,свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

14.12.2015г.
Протокол по чл 101г, ал.4 от ЗОП, утвърден на 12.12.2015г.

16.12.2015г.

Договор № 220/15.12.2015г.
Чертежи към Приложение № 4 от Договор № 220 от 15.12.2015 г.

16.03.2016 г.

Информация за датата и основанието за приключване или прекратяване на договор №220 от 15.12.2015 г. за обществена поръчка

Информация за датата и основанието за освобождаването, усвояването или задържането на гаранцията за изпълнение на договор за обществена поръчка