9075484 „Осигуряване и поддръжка на комуникационна свързаност между сървър/ите и работните места (касите) в гарите и жп бюрата на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, с включено осигуряване на дистанционна връзка на работните места /касите/ в гарите и жп бюрата на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД с компютърните системи на Национална агенция по приходите” за едногодишен период.

30.04.2018 • Събиране на оферти с обява или покана до определени лица


Информация за Обявата:

Обява за обществена поръчка

Приложения към Обявата:

Приложение № 1 - Техническа спецификация за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване и поддръжка на комуникационна свързаност между сървър/ите и работните места (касите) в гарите и жп бюрата на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, с включено осигуряване на дистанционна връзка на работните места /касите/ в гарите и жп бюрата на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД с компютърните системи на Национална агенция по проходите”;

Приложение № 2 – Таблица 1 – Работни места /каси/ в гарите и жп бюрата на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД на територията на Република България, за които е необходимо да бъде предоставена услугата: „Осигуряване и поддръжка на комуникационна свързаност между сървър/ите и работните места (касите) в гарите и жп бюрата на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, с включено осигуряване на дистанционна връзка на работните места /касите/ в гарите и жп бюрата на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД с компютърните системи на Национална агенция по проходите”;

Приложение № 3 - Данни за участника;

Приложение № 4 - Образец на техническо предложение;

Приложение № 5 - Образец на ценово предложение;

Приложение № 6 - Проект на договор;

Приложение №7- Образец на декларация по чл.97, ал.5 от ППЗОП за липса на обстоятелства по чл.54, ал.1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП;

Приложение №8 - Образец на декларация по чл.97, ал.5 от ППЗОП за липса на обстоятелства по чл.54, ал.1, т.З - 5 от ЗОП;

Приложение № 9 - Образец на декларация по Закона за икономическите и финансови отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици;

Приложение № 10 - Образец на декларация по чл.66, ал. 1 от ЗОП

14.05.2018 г.

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти с ID 9076019

30.05.2018г.

Протокол по чл. 97, ал.4 от Правилника за прилагане на Закона за обществени поръчки /ППЗОП/

03.07.2018г.

Договор №146/28.06.2018г.

20.05.2020 г.

Приложение № 9 на приключил договор № 146/28.06.2018 г. на "А 1 България" ЕАД