Отчет за изпълнението на възложените задъжения за извършване на обществени услуги и на целите на публичната политика към 31.03.2022