Пазарни консултации на основание чл.29, ал.1 от ППЗОП по обществена поръчка № 01605-2018-0003 с предмет: „Извършване на планова техническа поддръжка (ТП, МПР и ГПР) и извънпланова техническа поддръжка (РН) на електрически локомотиви серия 46200 и електрически локомотиви 44001 и 44002, собственост на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД за тригодишен период”. Открита процедура по ЗОП, открита с Решение №4/12.02.2018г. на Управителя на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД, публикувана в Регистъра на обществени поръчки към АОП с посочения по-горе уникален номер на 14.02.2018г.

11.12.2018 • Пазарни консултации