№ 01605-2018-0009 „Планов (среден и капитален) ремонт на 227 (двеста двадесет и седем) броя пътнически вагони, собственост на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД, за тригодишен период на 22 обособени позиции”, Публикувана в Регистъра на обществените поръчки към АОП с посочения по-горе уникален номер на 11.05.2018 г.

11.05.2018 • Процедури по ЗОП


11.05.2018 г.

  1. Решение за откриване на процедурата № 12/08.05.2018 г.
  1. Обявление за поръчка – комунални услуги, изпратено за публикуване до Службата за публикации на Европейския съюз на дата 08.05.2018 г.;

14.05.2018 г.

3. Условия за участие в открита процедура по реда на ЗОП и указания за подготовка на офертата.

4. Проект на договор.

5. Техническа спецификация за ремонт на пътнически вагон от серии 1563 и 2563;

6. Техническа спецификация за ремонт на пътнически вагон от серии 1940 и 2040;

7. Техническа спецификация за ремонт на пътнически вагон от серии 1974 и 2974;

8. Техническа спецификация за ремонт на пътнически вагон от серия 2133;

9. Техническа спецификация за ремонт на пътнически вагон от серии 2143, 2145 и 3143;

10. Техническа спецификация за ремонт на пътнически вагон от серия 2297;

11. Техническа спецификация за ремонт на пътнически вагон от серия 2747;

12. Техническа спецификация за ремонт на пътнически вагон от серия 8480;

13. Техническа спецификация за ремонт на пътнически вагон от серия 5080;

14. Техническа спецификация за ремонт на пътнически вагон за междурелсие 760 мм;

15. „Програма за извършване на ремонти по обществена поръчка с предмет: „Планов (среден и капитален) ремонт на 227 (двеста двадесет и седем) броя пътнически вагони, собственост на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД, за тригодишен период на 22 обособени позиции”;

16. Пономерен опис на определените за ремонт при външен изпълнител вагони.

17. Планово-предупредителна система за ремонт на пътнически вагони, съгласно Заповед № 292/28.11.2011г. на управителя на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД, ведно с изменението й.

18. „Правилник за капитален ремонт на пътнически вагони на БДЖ“;

19. „Правилник за среден ремонт на пътнически вагони“.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

  1. Приложение № 1 - Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/ в електронен вид /еЕЕДОП/ - за преглед и за компютърна обработка;
  2. Приложения от № 2.1 до № 2.22. - Образци на „Техническо предложение”, по обособени позиции;
  3. Приложения от № 3.1 до № 3.22. - Образци на „Ценово предложение”, по обособени позиции;
  4. Приложение № 4 – Образец на гаранция за изпълнение;
  5. Приложение № 5 - Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС).

18.07.2018 г.

„Съобщение”

03.08.2018 г.

„Доклад на комисията по чл.103, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.60 от ППЗОП”

„Решение №23/03.08.2018 г. на Управителя на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД за класиране на участниците и определяне на изпълнител по всяка една от обособените позиции на обществената поръчка”

01.10.2018 г.

„Обявление за възложена поръчка – комунални услуги, изпратено за публикуване в РОП на АОП и ОВЕС на дата 27.09.2018 г.”

„Договор №216/31.08.2018 г., за обособени позиции №1, №2, №5, №6, №7, №9, №12, №13, №15, №19 и №20”

„Договор №217/03.09.2018 г., за обособена позиция №14”

„Договор №219/03.09.2018 г., за обособени позиции №3, №4, №8, №10, №11, №6, №17, №18, №21 и №22”

01.07.2020 г.

Информация за приключил договор