„Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП” с предмет: „Доставка на знаци и сигнали по безопасност и здраве при работа за поделенията на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД”

17.05.2019 • Обществени поръчки чрез директно възлагане