„Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП с предмет: „Доставка на бутилирана вода за нуждите на персонала от поделенията на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД”.

18.05.2019 • Обществени поръчки чрез директно възлагане