Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП” с предмет: „Доставка на химикали, реактиви, лабораторна стъклария и порцелан за работата на химическите лаборатории“ на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД”. Срок за предоставяне на оферти до 12.07.2019г.(вкл.)

11.06.2019 • Обществени поръчки чрез директно възлагане