Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП” с предмет: „Доставка на високоволтов кабел за транспортни средства 1х185 mm2, 3,6/6 kV’’ за нуждите на ‘‘БДЖ- Пътнически превози‘‘ ЕООД, ППП София. Срок за предоставяне на оферти до 22.08.2019г.

08.08.2019 • Обществени поръчки чрез директно възлагане

Прогнозна стойност:
до 30 000 лв. без ДДС
Краен срок за получаване на оферти:
22.08.2019 г. 16:45 ч.
Отварянето на получените оферти за обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 23.08.2019 г. от 10:00 в гр.София, бул. "Мария Луиза" №102, зала B+2010