Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП с предмет: „Доставка на резервни части за токоснемател 8WL0 127-6YH76-1 за ЕМВ Дезиро серия 30/31 за нуждите на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД, ППП София”. Срок за предоставяне на оферти до 22.08.2019г. (вкл.)

08.08.2019 • Обществени поръчки чрез директно възлагане

Прогнозна стойност:
до 30 000 лв. без ДДС
Краен срок за получаване на оферти:
22.08.2019г. 16:45 ч
Отварянето на получените оферти за обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 23.08.2019 г. от 14:00 в гр.София,бул. "Мария Луиза" №102, зала B+2010