Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП с предмет: „Доставка на 12 броя диелектрични заземителни щанги с преносими медни заземители (заземителни въжета) за окомплектоване инвентара на електрически локомотиви в ППП Пловдив. Срок за предоставяне на оферти до 23.08.2019г. (вкл.)

14.08.2019 • Обществени поръчки чрез директно възлагане

Прогнозна стойност:
до 30 000 лв. без ДДС
Краен срок за получаване на оферти:
23.08.2019 г. 16:45 ч
Отварянето на получените оферти за обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 26.08.2019 г. от 11:00 в Административната сграда на ППП -Пловдив, гр. Пловдив, ул. „Васил Априлов“ №3, зала 404