Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП с предмет: „Извършване на независим одит на индивидуалния годишен финансов отчет за 2019г. и участие в годишната инвентаризация на активите и пасивите за 2019г. на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД” Срок за предоставяне на оферти до 21.08.2019г (вкл.)

16.08.2019 • Обществени поръчки чрез директно възлагане

Прогнозна стойност:
до 30 000 лв.без ДДС
Краен срок за получаване на оферти:
21.08.2019г. 16:45ч.
Отварянето на получените оферти за обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 22.08.2019г. от 10:00ч. в Административната сграда на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, гр. София ул. „Иван Вазов” №3 , ет. 2, зала 240