Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП с предмет: „Доставка на подемни крикове за теснопътни вагони за нуждите на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, Поделение за пътнически превози Пловдив”. Срок за предоставяне на оферти до 16.10.2019г. (вкл.)

09.10.2019 • Обществени поръчки чрез директно възлагане

Прогнозна стойност:
до 30 000 лв. без ДДС
Краен срок за получаване на оферти:
16.10.2019г. 16:45ч.
ЦЕНОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДА СЕ ИЗПРАЩАТ НА E-MAIL: uss_po@bdz.bg Отварянето на получените оферти за обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 17.10.2019 г. от 11:00 ч. в Административната сграда на ППП Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Васил Априлов“ №3, зала „Селектор”.