„Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП” с предмет: „Доставка на големи и малки пликове за смет от полиетилен или еквивалент за почистване на ПЖПС и помещения за нуждите на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД за период от една година”. Срок за предоставяне на оферти до 28.08.2019г. (вкл.)

23.07.2019 • Обществени поръчки чрез директно възлагане

Прогнозна стойност:
до 30 000 лв. без ДДС
Краен срок за получаване на оферти:
28.08.2019г. 16:45 ч
Отварянето на получените оферти за обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 29.08.2019 г. от 10:00 в Административната сграда на „БДЖ-ПП“ ЕООД, гр. София, ул. „Ив. Вазов“ 3, зала 339