„Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.4, т.1 от ЗОП” с предмет: “Ремонт на сграда Превозна служба Стара Загора” към ППП Пловдив гр. Стара Загора, ул."Георги Папазчев " № 24, собственост на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД”. Срок за предоставяне на оферти до 28.08.2019г. (вкл.)

14.08.2019 • Обществени поръчки чрез директно възлагане

Прогнозна стойност:
до 50 000 лв. без ДДС
Краен срок за получаване на оферти:
28.08.2019 г. 16:45 ч
Отварянето на получените оферти за обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 29.08.2019 г. от 11:00 в Административната сграда на „БДЖ-ПП“ ЕООД, гр. София, ул. „Ив. Вазов“ 3, зала 339