„Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.4, т.1 от ЗОП” с предмет: „Изграждане на 100 л.м. ограда по северната граница на недвижим имот с идентификатор 68134.614.1, собственост на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, ППП София, находящ се на в гр. София, район Подуяне, ж.к. „Суха река”, ул. „Железни врата”. Срок за предоставяне на оферти до 09.09.2019г. (вкл.)

23.08.2019 • Обществени поръчки чрез директно възлагане

Прогнозна стойност:
до 12 500 лв. без ДДС
Краен срок за получаване на оферти:
09.09.2019 г. 16:45 ч
Отварянето на получените оферти за обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 10.09.2019 г. от 11:30 в Административната сграда на „БДЖ-ПП“ ЕООД, гр. София, ул. „Ив. Вазов“ 3, зала 339