„Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП” с предмет: „Доставка на резервни части за ремонт на дизелови локомотиви серия 07 000 ” на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД. Срок за предоставяне на оферти до 18.09.2019г. (вкл.)

03.09.2019 • Обществени поръчки чрез директно възлагане

Прогнозна стойност:
до 8 000 лв. без ДДС
Краен срок за получаване на оферти:
18.09.2019 г. 16:45 ч
Отварянето на получените оферти за обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 19.09.2019 г. от 11:00 в гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 112А.