„Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП” с предмет: „Доставка на резервни части и извършване на услуга „Хонинговане на цилиндрови блокове” за въздушен компресор тип „К 200”, монтирани в електрически тягов подвижен състав серия 40 000 и въздушни компресори тип „℈К 7В” от електрически мотрисни влакове серия 32 000 на „БДЖ – ПП” ЕООД”. Срок за предоставяне на оферти до 11.10.2019г. (вкл.)

09.09.2019 • Обществени поръчки чрез директно възлагане

Прогнозна стойност:
до 30 000 лв. без ДДС
Краен срок за получаване на оферти:
11.10.2019г. 16:45 ч
ЦЕНОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДА СЕ ИЗПРАЩАТ НА E-MAIL: tenderspp@bdz.bg Отварянето на получените оферти за обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 14.10.2019 г. от 11:30 в Административната сграда на „БДЖ-ПП“ ЕООД, гр.Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител“№112 А