„Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на основание чл. 20, ал. 4 от ЗОП с предмет: „Абонаметно санитарно обслужване на щест броя химически тоалетни с мивка, с две обособени позиции за период от една година“ . Срок за предоставяне на оферти до 30.09.2022 г. (вкл.)

23.09.2022 • Обществени поръчки чрез директно възлагане