Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на основание чл. 20, ал. 4 от ЗОП с предмет: “Доставка и монтаж на инверторни климатици и щори за работни помещения за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на служители в „БДЖ-ПП” ЕООД, ППП София, делима на две обособени позиции". Срок за предоставяне на оферти до 23.12.2022 г. (вкл.)

14.12.2022 • Обществени поръчки чрез директно възлагане


Ценовите предложения да се изпращат на e-mail: tenderspp@bdz.bg. Отварянето на получените оферти за обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 03.01.2023 г. от 10:30 ч. в Административната сграда на „БДЖ-ПП“ ЕООД, гр.София, ул. „Иван Вазов“ № 3, зала 222