„Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на основание чл. 20, ал. 4 от ЗОП с предмет: “Доставка на газ пропан за отопление на ремонтните халета на в Локомотивно депо Пловдив". Срок за предоставяне на оферти до 31.10.2022 г. (вкл.)

25.10.2022 • Обществени поръчки чрез директно възлагане


Ценовите предложения да се изпращат на e-mail: [email protected]. Отварянето на получените оферти за обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 01.11.2022 г. от 10:30 ч. в Административната сграда на „БДЖ-ПП“ ЕООД, гр.София, ул. „Иван Вазов“ № 3, зала 222