„Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на основание чл. 20, ал. 4 от ЗОП с предмет: “Доставка на метални контейнери с уши за пломбиране и пломби с поредна уникална номерация и лого за взимане на проби при доставка на течни горива за нуждите на „БДЖ-Пътнически превози”ЕООД, в две обособени позиции ". Срок за предоставяне на оферти до 09.12.2022 г. (вкл.)

02.12.2022 • Обществени поръчки чрез директно възлагане


Ценовите предложения да се изпращат на e-mail: tenderspp@bdz.bg. Отварянето на получените оферти за обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 12.12.2022 г. от 10:30 ч. в Административната сграда на „БДЖ-ПП“ ЕООД, гр.София, ул. „Иван Вазов“ № 3, зала 222