Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на основание чл. 20, ал. 4 от ЗОП с предмет: „Доставка, внедряване, обучение и гаранционна поддръжка на централизирана автоматизирана информационна система за хартиен и безхартиен документооборот и деловодство“ в групата на „Холдинг БДЖ“ ЕАД, включваща „БДЖ-ПП“ ЕООД, „БДЖ-ТП“ ЕООД и „Холдинг БДЖ“ ЕАД. Срок за предоставяне на оферти до 06.04.2023 г. (вкл.)

31.03.2023 • Обществени поръчки чрез директно възлагане


Ценовите предложения да се изпращат на e-mail: tenderspp@bdz.bg. Отварянето на получените оферти за обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 05.04.2023 г. от 13:30 ч. в Административната сграда на „БДЖ-ПП“ ЕООД, гр.София, ул. „Иван Вазов“ № 3, зала 222