Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на основание чл. 20, ал. 4 от ЗОП с предмет: „Избор на независими оценители за изготвяне на експертни оценки на активи, собственост на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, необходими за определяне на начална цена при сключване на сделки на управление и разпореждане”, делима на 2 обособени позиции ". Срок за предоставяне на оферти до 03.04.2023 г. (вкл.)

30.03.2023 • Обществени поръчки чрез директно възлагане


Ценовите предложения да се изпращат на e-mail: tenderspp@bdz.bg. Отварянето на получените оферти за обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 04.04.2023 г. от 10:30 ч. в Административната сграда на „БДЖ-ПП“ ЕООД, гр.София, ул. „Иван Вазов“ № 3, зала 222