Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на основание чл. 20, ал. 4 от ЗОП с предмет: “Изработка на два броя повишаващи трансформатора 380/1500V за нуждите на ВРЦех за пътнически вагони Пловдив и ВРЦех за пътнически вагони Русе”, в една обособена позиции". Срок за предоставяне на оферти до 27.04.2023 г. (вкл.)

13.04.2023 • Обществени поръчки чрез директно възлагане


Ценовите предложения да се изпращат на e-mail: mts_po@bdz.bg . Отварянето на получените оферти за обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 28.04.2023 г. от 10:30 ч. в Административната сграда на ППП Пловдив към „БДЖ-ПП“ ЕООД, гр.Пловдив, бул. „Васил Априлов“ № 3, зала 306