„Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на основание чл. 20, ал. 4 от ЗОП с предмет: “ Начално обучение на лица с цел придобиване на знания и умения за осъществяване на поддържане и обслужване на пожарогасителни системи (ПГС), пожароизвестителни системи (ПИС), системи за гласово уведомяване (СГУ) съгласно Наредба № 8121з-1100 чл.6, т.1 " . Срок за предоставяне на оферти до 10.10.2022 г. (вкл.)

03.10.2022 • Обществени поръчки чрез директно възлагане


Ценовите предложения да се изпращат на e-mail: tenderspp@bdz.bg. Отварянето на получените оферти за обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 12.10.2022 г. от 10:30 ч. в Административната сграда на „БДЖ-ПП“ ЕООД, гр.София, ул. „Иван Вазов“ № 3, зала 222